Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kunt u hier lezen of als PDF bestand downloaden. Hiervoor heeft u een PDF reader nodig, bijvoorbeeld Adobe PDF reader of Foxit reader. U  kunt via de links gratis versies downloaden.

Download hier onze Algemene voorwaarden.

METAALUNIEVOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie en aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN of als
SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-rechtbank te Rotterdam op 1 september 1993.
De onderstaande tekst geldt vanaf 1 september 1993.
Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
en op alle overeenkomsten tot uitvoering van
werk of van koop en verkoop, door leden van de Metaalunie
(Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het
Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) gedaan of aangegaan.

1.2. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt
door leden.
1.3. In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper
aangeduid als opdrachtnemer, zijnde het Metaalunie-lid
dat deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij
verder wordt betiteld als opdrachtgever.
1.4. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden
niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de
door opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte
gegevens, tekeningen enz., van de juisthei d waarvan
opdrachtnemer mag uitgaan.
2.2. Opdrachtnemer heeft het recht indien de opdracht
niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft
moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken
in rekening te brengen aan opdrachtgever.
2.3. De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats,
fabriek, werf, magazijn of winkel, exclusief omzetbelasting.
De inhoud van folders, drukwerken enz. binden
opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst daarnaar
uitdrukkelijk wordt verwezen.
Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele
eigendom
3. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt opdrachtnemer
de auteursrechten, alsmede alle overige
rechten van intellectuele of industriële eigendom op de
door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen,
tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze
stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke
toestemming niet worden gekopieerd, aan
derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht
of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn
gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste
verzoek aan opdrachtnemer te retourneren op straffe
van een boete van fl. 1.000,-- per dag.
Artikel 4: Emballage
4. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs
berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van
het gebruik van emballage staat ter beoordeling van
opdrachtnemer.
Artikel 5: Adviezen, ontwerpen en materialen
5.1. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen
zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
5.2. Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt
ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding
van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de
door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever
zelf verantwoordelijk. Onder functionele
geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het
materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het
volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.
5.3. Voor de door opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen
neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten
aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.

5.4. In geval van opdracht neemt opdrachtnemer bij ontwerpen
die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen
de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging
overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid
van de gebruikte materialen voor zover deze materialen
niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever
is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen
voor verwerking door derden te laten onderzoeken.
De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening.
Na verwerking van de materialen of onderdelen kan opdrachtgever
zich er niet op beroepen dat het gebruikte
materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere
gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een
onderzoek had kunnen ontdekken.
5.5. Wenst opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijk-heid
voor het door of namens hem gemaakte
ontwerp aan opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft
deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan
opdrachtnemer dient voldoende tijd te worden gelaten om
over deze overdracht een beslissing te nemen. Opdrachtnemer
dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele
ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient
opdrachtgever hem alle gegevens en bescheiden die
daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.
5.6. Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd dat hij
het in
5.5. genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds
uit de offerte-aanvraag is gebleken dat opdrachtgever de
verantwoordelijkheid op opdrachtnemer wil overdragen.
5.7. Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid
voor onderdelen en/of materialen die door
opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door
deze zijn voorgeschreven.
Artikel 6: Overeenkomsten
6.1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen
pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer.
Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke
bevestiging van opdrachtnemer, danwel uit het feit
dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
6.2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden
van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor
zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als
ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen
alle werknemers en medewerkers die geen procuratie
hebben.
Artikel 7: Levertijd en leverplaats
7.1. Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf, magazijn
of winkel ter keuze van opdrachtnemer. Levertijden
worden bij benadering vastgesteld. De
levertijd gaat in wanneer over alle technische details
overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de
uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens,
tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer en
deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.
7.2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer
kan blijven werken als ten tijde van de
aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem
tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd
kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien
schriftelijk overeengekomen.
7.3. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn
door opdrachtgever niet zijn afgenomen of
niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de
zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze
voor zijn rekening en risico opgeslagen.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst
deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten
gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het
tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren,
heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud
van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering
mogelijk blijft.
8.2. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming
van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in
verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in
omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en
buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn
verplichtingen na te komen.
8.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te
verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer
liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig
voldoen door leveranciers en/of onderaannemers van
opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen
of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te
verwerken materialen, import- of handelsverboden.
8.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de
nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid
meer dan zes maanden voortduurt in welk geval
de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder
dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door
de ontbinding geleden of te lijden schade.
8.5. Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is
nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van
de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds
verrichte werk en de gemaakte kosten.
Artikel 9: Omvang van het aangenomen werk
9.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen,
ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk
zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
9.2. In de overeengekomen prijs van aangenomen werken
is niet begrepen (tenzij(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2021 Decotools.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel